NL (other languages below)

Hoi allemaal,
Zoals jullie waarschijnlijk het beste weten komen er steeds meer signalen binnen dat sekswerkers steeds vaker agressie en geweld mee maken en niet naar de politie durven doordat ze op dit moment eigenlijk niet mogen werken. Dat is natuurlijk een onhoudbare situatie waar we wat aan willen proberen te doen.
Daarom heeft SoaAidsNederland gisteren contact opgenomen met het ministerie J&V. Zij willen nu actie gaan ondernemen maar daar hebben ze (zo snel mogelijk!) cases/input voor nodig.
Mijn vraag aan jullie: hebben jullie (evt geanonimiseerde) cases of data die wij mee kunnen sturen, om de urgentie van de situatie verder aan te tonen?
Het ministerie vraagt hierom zodat zij druk kunnen uitoefenen.
Hoor het graag als iemand een verhaal (anoniem ) wil delen.

Als je geweld wil rapporteren:
1. Datum.
2. wat is er gebeurd.
3. naar de politie gegaan? Zo ja, reactie?
Email: stemming@soaaids.nl

ENG

Hi all,
As you probably know best, more and more signals are coming in that sex workers are experiencing more and more aggression and violence and don’t dare go to the police because they are not actually allowed to work at the moment. This is, of course, an untenable situation that we want to try and do something about.
That is why SoaAids Netherlands contacted the Ministry of J&V yesterday. They now want to take action but they need cases/input (as soon as possible!).
My question to you: do you have (possibly anonymized) cases or data that we can send along, to further demonstrate the urgency of the situation?
The ministry is asking for this so they can put pressure on us.
Please let me know if anyone would like to share a story (anonymously).

If you want to report violence:
1. Date.
2. what happened.
3. went to the police? If yes, reaction?
Email: stemming@soaaids.nl

ITAL

Ciao a tutti,
Come probabilmente lei sa meglio di tutti, arrivano sempre più segnali che le lavoratrici del sesso subiscono sempre più aggressioni e violenze, e non osano andare dalla polizia perché al momento non possono lavorare. Questa è, ovviamente, una situazione insostenibile che vogliamo provare a cambiare.
Ecco perché Soa Aids Netherlands ha contattato ieri il ministero di J&V. Ora vogliono agire, ma hanno bisogno (il più presto possibile!) di casi/input per questo.
La mia domanda a voi: avete casi (possibilmente anonimizzati) o dati che possiamo inviare, per dimostrare ulteriormente l’urgenza della situazione?
Il ministero lo chiede per poter fare pressione.
Fatemi sapere se qualcuno vuole condividere una storia (anonimamente).

Se vuoi denunciare la violenza:
1. Data.
2. cosa è successo.
3. è andato alla polizia? Se sì, reazione?
Email: stemming@soaaids.nl

RO

Buna tuturor,
După cum probabil știți cel mai bine, există din ce în ce mai multe semnale că lucrătorii sexuali experimentează din ce în ce mai multă agresiune și violență și nu îndrăznesc să meargă la poliție, deoarece de fapt nu li se permite să lucreze în acest moment. Aceasta este, desigur, o situație de nesuportat despre care vrem să încercăm să facem ceva.
De aceea, SoaAidsNederland a contactat ieri ministerul J&V. Vor să acționeze acum, dar au nevoie de cazuri / informații pentru asta (cât mai curând posibil!).
Întrebarea mea către dvs.: aveți cazuri (eventual anonimizate) sau date pe care le putem trimite pentru a demonstra în continuare urgența situației?
Ministerul cere acest lucru pentru ca aceștia să exercite presiune.
Îmi place să aud dacă cineva vrea să împărtășească o poveste (anonim).

Dacă doriți să raportați violența:
1. Data.
2. ce s-a întâmplat.
3. a fost la poliție? Dacă da, răspuns?
Email: stemming@soaaids.nl

ESP

Hola a todos,
Como probablemente sepas mejor que nadie, cada vez llegan más señales de que las trabajadoras del sexo sufren cada vez más agresiones y violencia, y no se atreven a acudir a la policía porque de momento no se les permite trabajar. Esta es, por supuesto, una situación insostenible que queremos intentar cambiar.
Por ello, SoaAids Netherlands se puso ayer en contacto con el Ministerio de J&V. Ahora quieren pasar a la acción, pero para ello necesitan (cuanto antes) casos o aportaciones.
Mi pregunta es: ¿tiene usted casos o datos (posiblemente anónimos) que podamos enviar, para demostrar aún más la urgencia de la situación?
El ministerio lo pide para poder presionar.
Por favor, avísenme si alguien quiere compartir una historia (anónima).

Si quieres denunciar la violencia:
1. La fecha.
2. lo que pasó.
3. ¿acudió a la policía? En caso afirmativo, ¿reacción?
Email: stemming@soaaids.nl

RU

Всем привет,

Как ты, наверное, лучше всего знаешь, поступает все больше и больше сигналов о том, что секс-работники испытывают все больше агрессии и насилия, и не смей обращаться в полицию, потому что в данный момент им не разрешают работать. Это, конечно, неприемлемая ситуация, которую мы хотим попытаться изменить.
Именно поэтому вчера в Министерство по делам совместных предприятий поступило сообщение об ИППП-СПИДе в Нидерландах. Теперь они хотят принять меры, но для этого им нужны (как можно скорее!) дела/вкладыши.
Мой вопрос к Вам: есть ли у Вас (возможно, анонимные) случаи или данные, которые мы можем отправить Вам, чтобы еще раз продемонстрировать срочность ситуации?
Министерство просит об этом, чтобы они могли оказать давление.
Пожалуйста, дайте мне знать, если кто-то захочет поделиться историей (анонимно).

Если вы хотите сообщить о насилии:
1. Свидание.
2. что случилось.
3. Пошёл в полицию? Если да, то реакция?
Email: stemming@soaaids.nl

Q&A aangifte doen bij de politie van PG292 Amsterdam